Faktoring

Nie taki faktoring straszny – rodzaje transakcji faktoringowych

Faktoring jest bardzo zbliżony do kredytowania z tym wyjątkiem, że poprawia strukturę bilansu firmy po stronie aktywów. Firmy mogą korzystać z różnych rodzajów finansowania, które pomagają w utrzymaniu płynności finansowej przedsiębiorstwa. Jednym z takich sposób jest skorzystania z określonego rodzaju faktoringu dla firm. Istnieje kilka metod rozliczania faktoringu, jednym z nich jest faktoring pełny, faktoring odwrotny lub faktoring wierzytelności. Poniżej więcej informacji, co to jest faktoring i na czym polega.

 Faktoring ebook

Co to jest faktoring?

 

W praktyce oznacza to, że bank wykupuje należności faktoranta, który tym samym nie ma już należności do spłaty na poczet dostawcy, który został spłacony przez bank. Zadaniem faktoranta jest spłacenie należności do banku.

Atutem faktoringu jest fakt, że nie jest on ujawniany w bilansie, a tym samym nie powiększa zadłużenia przedsiębiorstwa. Faktoring udzielany jest na dłuższy okres niż standardowe kredyty dla firm. Ponadto stwarza możliwość szybszego zapłacenia należności dostawcą.

 

Rodzaje faktoringu zgodne z kryterium przedmiotu faktoringu

 

Jednym z rodzajów jest faktoring wierzytelności istniejących, który daje możliwość sfinansowania bieżących należności firmy. Bank spłaca faktury przedsiębiorstwa, dzięki czemu zwiększa się rotacja innych płatności, jakie pozostają do uregulowania w firmie.

Wyróżnić możemy również faktoring wierzytelności przyszłych, czyli tych, które będą do uregulowania w przyszłości. Zazwyczaj ten rodzaj transakcji następuje w momencie, gdy firma podpisuje intratny kontrakt na wykonanie usługi.

Warunkiem uzyskania faktoringu wierzytelności przyszłych jest pozytywna relacja z bankiem w przeszłości, czyli wcześniej uregulowanych wierzytelności. Po faktoring wierzytelności przyszłych sięgają przedsiębiorstwa, które nie mają możliwości uzyskania kredytu dla firm. W tym sposobie rozliczania firma otrzymuje 50 proc. wartości należności i dzięki temu może zakupić materiały na poczet inwestycji oraz opłacić prawników. Pozostała kwota przelewana jest dopiero po wystawieniu faktury za zrealizowany projekt.

 

Rodzaje faktoringu odwróconego

 

Jest to rodzaj transakcji zawieranych na podstawie umowy faktoringowej zobowiązania podpisanej z firmą przez bank. W ramach tej umowy bank spłaca należności wobec kontrahentów, a tym samym staje się wierzycielem firmy.

Firma zobowiązana jest do uregulowania należności z tytułu transakcji faktoringowych faktorowi, czyli bankowi. Opłat należy dokonać po 30 dniach od dokonania zakupów na opłaconą fakturę.

Tego rodzaju faktoring odwrócony  sprawia, że firma jest zabezpieczona przed niewypłacalnością wobec swoich kontrahentów. Jednak firma jest zobowiązana do ustanowienia takiego zabezpieczenia np. w formie środków na rachunku bieżącym odbiorcy wystawione w formie upoważnienia do dysponowania środkami na rachunku firmy. Jeśli firma nie dokona spłaty faktoringu, bank ma prawo zabezpieczyć odpowiednią kwotę na rachunku firmowym.

 

Rodzaj faktoringu pełnego

 

Faktoring pełny jest bardzo elastyczna forma finansowania dla firm. Transakcje tego typu polegają na wypłacie środków zaraz po podpisaniu umowy z bankiem o faktoringu. W praktyce bank wypłaca środki finansowe na konto firmy, która ma możliwość nimi dysponowania już po jednym dniu od podpisania umowy faktoringowej.

Warunkiem podpisania umowy o faktoring pełny jest przedstawienie faktury, na podstawie której firma zamierza zrealizować daną usługę. W związku z podpisaną umową wypłacalność firmy leży po stronie banku, który jest faktorem transakcji dokonywanych przez przedsiębiorstwo.

W praktyce, jeśli kontrahent firmy okaże się niewypłacalny i nie opłaci faktury za wykonaną przez firmę usługi, to roszczeń z tytułu niewypłacalności dochodzi bank, a nie firma, która skorzystała z finansowania faktoringowego.

 

Rodzaje faktoringu zaliczkowego

 

Faktoring zaliczkowy jest bardzo zbliżony do faktoringu pełnego, z tą różnicą, że po podpisaniu umowy bank wypłaca zaliczkę firmie w postaci 85 proc. zaciągniętego zobowiązania. Pozostałe 15 proc. zostanie wypłacone po terminie wynikającym z podpisanej z kontrahentem faktury.

W umowie faktoringu zaliczkowego powinna zostać również zawarta kwestia spłaty faktury w określonym terminie. Bank może wyrazić zgodę na uregulowanie należności dopiero po opłaceniu usługi przez kontrahenta, ale w tym wypadku musi być przyjęte ryzyko niewypłacalności dłużnika.

 

Rodzaje faktoringu tradycyjnego

 

Faktoring tradycyjny polega na podpisaniu umowy faktoringowej, która potwierdza ustanowienie wierzytelności banku do wykupu należności firmy.

W praktyce tego rodzaju umowy są podpisywane i wysyłane pocztą, dlatego środki z faktoringu przelewane są na konto firmy dopiero po odbiorze umowy przez bank. Jednak jest to znacznie szybciej niż czekanie na przelew do końca miesiąca rozliczeniowego.

Rodzajów faktoringu jest wiele i każda firma może wybrać ofertę stworzoną dla swoich potrzeb. Z faktoringu korzystają firmy, które nie posiadają odpowiednich środków finansowych na zrealizowanie przedsięwzięcia, dzięki umowie faktoringowej bank, albo przelewa na rachunek firmy środki umożliwiające dokonanie usługi lub opłaca fakturę za firmę. Przedsiębiorstwo jest zobowiązane do uregulowania należności wynikających z opłaconych faktur przez bank.

Możesz również polubić

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *